مرکز رفاهی کانون وکلای دادگستری خراسان در راستای ارایه خدمات ویژه رفاهی به اعضای محترم کانون،

با مراکز و فروشگاههای مختلف در جهت ارایه خدمات تخفیفی و تقسیطی آمادگی مذاکره و انعقاد قرارداد دارد .

درخواست همکاری با ما